Personalehåndbog

At være en af os...

Velkommen til SH Installation!

Denne håndbog giver dig oplysninger om SH Installations værdier, målsætning, personale- og uddannelsespolitik og vores organisationen samt de rent praktiske forhold omkring din ansættelse hos os, f.eks. sygdom, udbetaling af sygedagpenge, syge- og raskmeldinger.

Såfremt du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til din entrepriseleder.

Lidt om SH-I

Alt det praktiske

Personalepolitik

Udd.politik

Organisation

Først lidt
om SH-I…

Vores værdisæt

Ærlighed

Troværdighed

Kvalitet

Indsigt

Faglighed

Ejerskab

Arbejdsglæde

Vores målsætning

:

At have ejeskab for opgaverne i alle led.

:

At vores kunder kommer igen.

:

At have faste leverandører.

:

At have høj anciennitet blandt medarbejdere i alle led.

:

At have indtjening over branchens gennemsnit.

:

At have ensartet kvalitet i alle led.

Målene skal nås ved altid...

at behandle alle interessenter seriøst og troværdigt.

at overholde indgåede aftaler med hensyn til tid og pris.

at give realistiske og troværdige udmeldinger vedr. arbejdets gennemførelse.

at være på forkant med den nyeste udvikling i de brancher virksomheden arbejder med.

at behandle alle henvendelser fra medarbejdere hurtigt og give melding tilbage.

at have en aktiv sikkerhedsorganisation.

at have en effektiv styring af alle entrepriser.

at have en effektiv indkøbsfunktion.

at have en effektiv overvågning af alle omkostninger, således at der hurtigt kan reageres på afvigelser.

For at opfylde kravene bliver du og dine kolleger løbende tilbudt relevant efteruddannelse, så vi alle er på forkant med de nyeste tendenser og teknologier i branchen.

SH Installation investerer naturligvis i relevant nyt og nødvendigt måleudstyr, værktøj og andre tekniske hjælpemidler, til produktion såvel som administration, i takt med udviklingen i SH Installation og i vvs-branchen.

SH Installation forholder sig hele tiden til kundens og myndigheders krav til sikkerhed, udvikling, miljøsikring, kvalitetskontrol og kvalitetssikring.

Vores vision

Vi vil skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor alle tager ejerskab på opgaverne og i samarbejde sørger for at indfri eller overgå kundernes forventninger i forhold til pris, kvalitet og tid, og hvor kunderne og leverandørerne aktiv tilvælger SH-I fremtiden.

Alt det praktiske

Sådan
udfylder
du din
ugeseddel

Ansættelse

Ved ansættelsen skal du hos din entrepriseleder udfylde en ansættelsesblanket. På ansættelsesblanketten skal oplyses personlige data, adresse, kontonummer i pengeinstitut og pengeinstituttets registreringsnummer m.v. samt telefonnummer og mailadresse. Du skal aflevere kopi af dit svendebrev samt relevante uddannelsesbeviser. Disse opbevares på virksomhedens adresse, så længe du er ansat. Entrepriselederen vil i øvrigt vise dig til rette og besvare evt. spørgsmål.

Normal arbejdstid

Mandag – torsdag 7.00 – 15.00
fredag 7.00 – 14.30

En normal arbejdsuge er på 37 timer udover 0,5 time frokost, som du selv betaler. Der kan forekomme forskudt arbejdstid, dette aftales iht. overenskomsten.

Løn

Der udbetales 14-dages løn, og sidste dag i lønperioden er hver anden søndag. Alle lønudbetalinger foregår ved overførsel til dit pengeinstitut, og lønspecifikation bliver sendt til din e-Boks. Pengene er disponible i pengeinstituttet førstkommende torsdag efter lønperiodens afslutning, efter kl. 14.00.

Adresseændring mv.

Adresseændring samt ændring af bank eller kontonummer skal omgående meddeles bogholderiet.

Sygdom og fravær

Fravær på grund af sygdom og lign. SKAL meddeles din entrepriseleder før kl. 08.00. Husk også at ringe til din formand.

Ved henvendelse om fravær oplyses:

Navn og medarbejdernummer
Arbejdsplads og arbejdsleder
Årsag til fravær og fraværets forventede varighed

Husk også raskmelding!

Udbetaling af sygedagpenge, særlige forhold

Da der ikke udbetales sygedagpenge for almindelige lægebesøg, bedes disse fortaget uden for normal arbejdstid. Besøg hos specialist og ambulant behandling vil blive dækket, såfremt man stiller med en skriftlig dokumentation fra sin egen læge.

Ugesedler

Ugesedler udfyldes i henhold til vedlagte vejledning og SKAL afleveres hver uge, så din entrepriseleder modtager den senest fredag eftermiddag. Ugesedlen udfyldes elektronisk, og sendes pr. e-mail til din entrepriseleder og bogholderiet samtidig.

Værktøj

Værktøj, der udleveres af firmaet, skal behandles forsvarligt og med omhu. Ved udlevering af værktøj scannes værktøjet til pladsen, du er på eller bilen du kører i, og hvis det bortkommer eller bliver stålet, skal du straks give entrepriselederen og den lageransvarlige besked. Ved fratrædelse optælles værktøj og erstatning for bortkommet værktøj kan effektueres i iht. Rørprislisten 01.21. Indkøb af værktøj, skal bestilles hos din entrepriseleder.

Alt værktøj skal være forsvarligt låst inde i container eller, større maskiner fastlåst til søjler eller lign. med kæder, når en arbejdsplads forlades til fyraften.

Der udføres obligatorisk værktøjsstatus via bluetooth på alle pladser hver fredag aften. Alle formænd får uddannelse i brugen af ON!Track app’en.

Materialer

Materialer indkøbes af entrepriseleder eller formand, medmindre andet er aftalt. Servicemontører indkøber selv materialer i servicecentre hos VVS-grossister.

På entrepriser vil din entrepriseleder oplyse dig om hvor og hvilke materialer, der indkøbes til den konkrete entreprise. Denne vejledning SKAL følges.

Alle materialer skal være forsvarligt låst inde i container, når en arbejdsplads forlades til fyraften

Rekvisitioner

Der skal anvendes sagsnummer ved alle materialeindkøb og følgeseddel skal påføres entreprise- eller servicerapportnummer. Følgesedler skal stå på pladsen.

Telefon

Såfremt det er strengt nødvendigt for dig at telefonere arbejdsrelateret, kan telefon anvises af entrepriselederen, og der skal underskrives en erklæring for anvendelsen af mobiltelefonen.

Firmabil

Såfremt SH-I stiller en firmabil til rådighed, skal du underskrive en erklæring for anvendelse af varebiler på gule plader, og du skal desuden underskrive en erklæring vedr. vanvidskørsel. Der er i SH-I’s biler installeret GPS, som ud over den almindelige funktion også kan bruges til kontrol, hvis der er begrundet mistanke om, at gældende aftaler ikke overholdes.

Sikkerhedssko

Sikkerhedssko udleveres efter gældende regler.

Der må kun rekvireres sikkerhedssko hos din entrepriseleder eller direkte hos Carl Engberg. Der må altså ikke købes hos grossisten, på hverken medarbejder- eller sagsnummer.

Arbejdstøj

Betales efter lokalaftalen.

Der må kun rekvireres arbejdstøj hos din entrepriseleder eller direkte hos Carl Engberg. Der må altså ikke købes hos grossisten, på hverken medarbejder- eller sagsnummer.

Ferie

Du afholder din ferie i henhold til ferielovens bestemmelser, og vi fastlægger ferierne tidsmæssigt efter firmaets og medarbejderens ønsker. Ferieperioderne for de enkelte medarbejdere aftales med entrepriselederen, der om muligt tager hensyn til individuelle ønsker. Ferieliste for sommeren udarbejdes så vidt det er muligt i april/maj måned.

Feriepenge ydes i henhold til ferieloven og gældende overenskomst, og der kan kun udbetales feriepenge i forbindelse med afholdelse af ferie.

Sikkerhed

Virksomhedens sikkerhedsudvalg, kaldet SIU, varetager det overordnede sikkerhedsarbejde. På de enkelte pladser deltager virksomheden i den sikkerhedsorganisation, som er gældende, repræsenteret ved en arbejdsgiverrepræsentant og en sikkerhedsrepræsentant for de timelønnede. For at kunne repræsentere virksomheden, er det påkrævet, at man har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen (§9), eller at man er tilmeldt kurset.

Vi har udarbejdet en beredskabsplan, som gør dig bedre i stand til at hjælpe en kollega, hvis der skulle ske et uheld på byggepladsen.

Se den her!

Kemi

Du finder kemimappe med sikkerhedsdatablade samt instruktioner på de produkter, vi anvender i SH Installation, på kontoret på virksomhedens adresse, i alle servicebiler og på alle byggepladser.

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Formanden har alle APB’er på værktøj og maskiner, som SH Installation A/S har udleveret på appen ON!Track. Du kan desuden altid rekvirere dem hos den værktøjsansvarlige.

Alkoholpolitik

Arbejde og alkohol hører ikke sammen, da det forøger risikoen for ulykker og fejl samt skaber et dårligt image hos kunderne.

Vi accepterer derfor ikke, at der indtages alkohol på SH-I arbejdspladser.

På entrepriser/byggepladser skal de gældende regler for pladsen selvfølgelig altid følges.

Rygepolitik

SH-I har som anført i gældende lov en skriftlig rygepolitik. Rygepolitikken udleveres i forbindelse med ansættelsen.

Klub

Rørklubben i SH-I A/S er medarbejdernes faglige og sociale klub samt talerør overfor ledelsen i spørgsmål om løn, ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø samt andre emner af faglig karakter.

SH-I er medlem af Tekniq og er omfattet af overenskomster indgået mellem Tekniq og Blik & Rør arbejderforbundet, hvor Rørklubben er part i lokalaftaler om løn og ansættelsesvilkår og forhandler på medarbejdernes vegne.

Da SH-I primært beskæftiger akkordsvende, er Rørklubben din mulighed for at møde kollegaerne på din arbejdsplads. Rørklubben arrangerer en årlig julefrokost for dig og dine kollegaer.

Rørklubben holder møde efter behov. Kontingentet trækkes for svende og lærlinge over lønnen med 50,00 kr. pr. lønudbetaling.

Formand for Rørklubben er Christian Rose Carstensen 2710 0591.

Ansættelser

Vores medarbejdere er vores væsentligste aktiv, og vi ønsker derfor at skabe et godt arbejdsklima, hvor en homogen medarbejdergruppe, tryghed i ansættelsen og gode udviklingsmuligheder er vigtige parametre.

Når vi ansætter nye medarbejdere, tilstræber vi derfor, at nye medarbejdere ikke bare har de rette kvalifikationer for at kunne bestride stillingen, men også at de passer bedst muligt ind i helheden, både hvad angår erfaring, alder, udviklingspotentiale og personlige egenskaber som samarbejdsevne, evne til at tilpasse sig ændrede forhold og til at opnå resultater.

Din udvikling

Den rigtige placering og de rigtige opgaver er vigtige for, at du som medarbejder trives og udvikler dig. Det er din leders ansvar at motivere dig og tilbyde personlige og faglige udviklingsmuligheder, så du udnytter dine evner og bliver i stand til at påtage dig nye udfordringer til gavn for dig selv og SH-I.

Løn og lønregulering

Aflønning og lønregulering sker på baggrund af rørprislisten, landspriskuranten samt lokaloverenskomsten.

w

Medarbejdersamtaler (MUS)

Hvis du ønsker en medarbejderudviklingssamtale (MUS), skal du henvende dig til din nærmeste leder hos SH-I. En medarbejderudviklingssamtale er en forberedt, struktureret og fremadrettet samtale mellem dig og din leder. Det er her fremtidige arbejdsopgaver, forventninger og kompetenceudvikling m.m. kan tages op, og for at medarbejdersamtalerne kan gennemføres effektivt og alle kan få maksimalt udbytte af dem, vil du forinden modtage spørgeskemaer, som danner grundlag for samtalene.

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalg, kaldet SU, er det forum, hvor det formaliserede samarbejde mellem ledelse og medarbejdere finder sted. Samarbejdsudvalget er det naturlige forum for drøftelser mellem ledelse og medarbejdere om arbejdspladsens udvikling og fremtid. En lang række af de problemstillinger og spørgsmål, der vedrører arbejdets organisering, arbejdsforhold og personalepolitik, er formelt henlagt til samarbejdsudvalget.

SU er sammensat af en ledelsesansvarlig, en funktionær, en servicemedarbejder og en akkordmedarbejder, og den gældende sammensætning fås ved henvendelse til nærmeste leder.

SU møder afholdes 4 gange om året.

Ophør af ansættelsesforhold

SH-I ønsker kun at beskæftige medarbejdere, der befinder sig godt hos os. Det betyder, at hvis du af en eller anden grund ikke trives hos SH-I, eller at SH-I ikke mener, at du passer ind i resten af virksomheden, skal der hurtigst muligt findes en løsning, som både du og SH-I finder acceptabel. Det er dit eget ansvar at give udtryk for forhold, der giver anledning til din eventuelle mistrivsel frem for at gå på arbejde uden at føle glæde og ansvar herfor.

Personalegoder

Privatkøb

Alle former for privatkøb sker gennem din entrepriseleder, og du må ikke foretage privatkøb uden forudgående aftale.

Ved privatkøb oprettes der et sagsnr., der oplyses ved leverandøren:

Navn og sagsnr.


Der laves faktura til medarbejderen, der betaler til SH-I’s konto.

Du må kun købes vvs-artikler til eget brug. Køb for over kr. 6.000,00 skal dokumenteres.

Faktura afregnes til nettopriser +10% i adm. gebyr, men der er muligheder for diverse rabatter, såfremt firmaet kan forhandle en bedre pris end listeprisen.

Der må IKKE indkøbes materialer til eget brug på anden måde end ovenstående.

Personale-
politik

SH Installation har mange ansatte, og derfor har vi også en personalepolitik. Den indgår som en naturlig og vigtig del af vores samlede politik og er grundlaget for både daglige og mere langsigtede dispositioner på personaleområdet.

Personalepolitikken skal muliggøre, at SH-I kan tiltrække, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere, således at vores overordnede mål kan nås.

Vi tror på samarbejde og åbenhed og ønsker et aktivt samspil ledere og medarbejdere imellem. Vores organisatoriske opbygning er baseret på en betydelig uddelegering af ansvar og kompetence for at fremme det selvstændige initiativ og for at bevare en fleksibel organisation.

Vi baserer vores arbejde på åbenhed
og tillid

Uddannelses-
politik

Behovsbestemt uddannelse

Det er afgørende, at vi er på forkant med de nyeste, smarteste og energioptimerede systemer og løsninger. Vores uddannelsespolitik revideres derfor løbende i takt med beslutninger om at satse på nye tekniske områder.  Desuden omfatter uddannelsespolitikken vedligeholdelse af viden i takt med udviklingen inden for teknik og administration.

Uddannelsespolitikken på funktionærområdet skal specielt anvendes ved forberedelsen af den årlige udviklingssamtale. På timelønsområdet anvendes uddannelsespolitikken ved den løbende planlægning af efteruddannelsesaktiviteterne.

Foruden udformning af uddannelsespolitik og praktiske procedurer, anbefaler VVS branchens uddannelsesråd en række relevante interne kursustilbud, der løbende opdateres.

Det er din leders opgave at tilskynde dig og dine kolleger til at gennemgå relevant praktisk og teoretisk uddannelse, men initiativet til at deltage i uddannelse kan  ligeså godt tages af dig. Efteruddannelsesressourcerne anvendes til faglig uddannelse, lederuddannelse, salgsuddannelse m.v. i overensstemmelse med firmaets uddannelsespolitik, dvs. efteruddannelse er behovsbestemt. Der bevilges derfor ikke pr. automatik 1-2 kurser årligt pr. medarbejder.

SH-I betragter det som en naturlig ting, at firmaet til stadighed ansætter og uddanner lærlinge/elever i et antal, der står i rimeligt forhold til firmaets størrelse.

Vi betragter dig og dine kolleger som vores væsentligste aktiv

 

Organisation

SH INSTALLATION A/S
CVR-nr. 29 18 92 93

Guldalderen 7
2640 Hedehusene

Tlf. 70 20 17 33
mail: info@sh-i.dk

Organisations-
diagram

Nyttig
kontaktinfo